చిన్న టెండర్ నోటీసు, ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్,యానాం

చిన్న టెండర్ నోటీసు, ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్,యానాం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
చిన్న టెండర్ నోటీసు, ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్,యానాం

100KVA డీజిల్ జనరేటర్ సెట్ను నియమించడం కోసం

12/04/2019 17/04/2019 డౌన్లోడ్ చేయుట (648 KB)