ముగించు

2021-22 సంవత్సరానికి యానాం ప్రాంతంలోని వివిధ ప్రభుత్వా, ప్రభుత్వం ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో చదువుతున్న ఒక్కో విద్యార్థికి రూ. 3000/- చికిత్సా సేవల కోసం నిధుల విడుదల

2021-22 సంవత్సరానికి యానాం ప్రాంతంలోని వివిధ ప్రభుత్వా, ప్రభుత్వం ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో చదువుతున్న ఒక్కో విద్యార్థికి రూ. 3000/- చికిత్సా సేవల కోసం నిధుల విడుదల
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
2021-22 సంవత్సరానికి యానాం ప్రాంతంలోని వివిధ ప్రభుత్వా, ప్రభుత్వం ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో చదువుతున్న ఒక్కో విద్యార్థికి రూ. 3000/- చికిత్సా సేవల కోసం నిధుల విడుదల 08/03/2022 31/12/2022 చూడు (25 KB)