ముగించు

ప్రాంతీయ పరిపాలనాధికారి వారి కార్యాలయం

శ్రీ శివరాజ్ మీనా గారు ప్రస్తుత ప్రాంతీయ నిర్వాహకుడు, ఈ ప్రాంతం యొక్క అధిపతి.