వార్డులు

యానం ప్రాంతం మొత్తం 10 వార్డులు కలిగి ఉంది. అవి,

  1. మెట్టకూరు
  2. కనకాల్ పేట
  3. అంబేద్కర్ నగర్
  4. గిరియాంపేట
  5. ఫరంపేట
  6. విష్ణాలయం
  7. పిల్లారాయ
  8. పైడికొండల
  9. పెదపూడి
  10. అగ్రహారం