ముగించు

వార్డులు

యానం ప్రాంతం మొత్తం 10 వార్డులు కలిగి ఉంది. అవి,

  1. మెట్టకూరు
  2. అంబేద్కర్ నగర్
  3. విష్ణాలయం
  4. పిల్లారాయ
  5. గిరియాంపేట
  6. ఫరంపేట
  7. పైడికొండల
  8. పెదపూడి
  9. అగ్రహారం
  10. కనకాల్ పేట