ముగించు

వార్డులు

యానం ప్రాంతం మొత్తం 14 వార్డులు కలిగి ఉంది. అవి,

 1. కనకలపేట
 2. భీమ్ నగర్
 3. మెట్టకూరు-ఉత్తరం
 4. మెట్టకూరు -దక్షిణం
 5. అంబేద్కర్ నగర్
 6. పిల్లారాయ
 7. అగ్రహారాం
 8. పెదపూడి
 9. పైడికొండల
 10. కురసంపేట
 11. ఫరంపేట
 12. దరియలతిప్ప
 13. గిరియాంపేట
 14. సావిత్రి నగర్