ముగించు

రెవెన్యూ గ్రామాలు

ఈ ప్రాంతంలో 6 రెవెన్యూ గ్రామాలు ఉన్నాయి. అవి

  • మెట్టకూరు
  • యానాం
  • కనకాల పేట
  • ఫ్రాంస్ తిప్ప
  • అడవి పొలం
  • ఇసుకతిప్ప ద్వీపం