ఆవేదన పత్రాలు

యానం ప్రాంతంలో వివిధ కార్యాలయాల్లో వేర్వేరు ప్రయోజనాల కోసం ఆవేదన పత్రాలు …

హక్కు తేది డౌన్లోడ్/లింకు
వోటర్లకు ఫారం 6 08/03/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(5 MB)
వోటర్లకు ఫారం 8a 19/05/2017 డౌన్లోడ్ చేయుట(2 MB)
వ్యవసాయ విభాగం దరఖాస్తు జాబితా Puducherry Agriculture Department Forms
సమాచార హక్కు దరఖాస్తు పత్రం 01/03/2018 డౌన్లోడ్ చేయుట(181 KB)