పౌరసత్వం చార్టర్

పౌరసత్వం చార్టర్
హక్కు తేది డౌన్లోడ్/లింకు
ప్రత్యేక ఉప జైలు సిటిజెన్ చార్టర్ Special Sub Jail Citizen Charter
పట్టణం మరియు గ్రామీణ ప్రణాళిక సిటిజెన్ చార్టర్ 01/07/2014 డౌన్లోడ్ చేయుట(1 MB)
ఖజాన శాఖ సిటిజెన్ చార్టర్ Treasury Citizen Charter
వెటర్నరీ డిపార్ట్మెంట్ సిటిజెన్ చార్టర్ 01/05/2016 డౌన్లోడ్ చేయుట(66 KB)
వ్యవసాయ విభాగం సిటిజన్ చార్టర్ Agriculture Dept. Citizen Charter
రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ సిటిజెన్ చార్టర్ 01/12/2015 డౌన్లోడ్ చేయుట(480 KB)