ముగించు

భారత ఎన్నికల కమిషన్ – ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి విస్తృత మార్గదర్శకాలు

భారత ఎన్నికల కమిషన్ – ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి విస్తృత మార్గదర్శకాలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
భారత ఎన్నికల కమిషన్ – ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి విస్తృత మార్గదర్శకాలు

కోవిడ్ – 19 సమయంలో సాధారణ ఎన్నికలు / బై ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి విస్తృత మార్గదర్శకాలు

10/09/2020 31/07/2021 చూడు (481 KB)