ముగించు

కోవిడ్-19 (దశ-VI) ద్వారా మరణించిన వారి తదుపరి బంధువులకు ఎక్స్-గ్రేషియా సహాయం మంజూరు కోసం దరఖాస్తు వివరాలు (ఫేజ్-VI) అభ్యంతరాల కోసం 15-03-2022 తేదీలోపు లేదా ముందుగా కాల్ చేయండి

కోవిడ్-19 (దశ-VI) ద్వారా మరణించిన వారి తదుపరి బంధువులకు ఎక్స్-గ్రేషియా సహాయం మంజూరు కోసం దరఖాస్తు వివరాలు (ఫేజ్-VI) అభ్యంతరాల కోసం 15-03-2022 తేదీలోపు లేదా ముందుగా కాల్ చేయండి
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
కోవిడ్-19 (దశ-VI) ద్వారా మరణించిన వారి తదుపరి బంధువులకు ఎక్స్-గ్రేషియా సహాయం మంజూరు కోసం దరఖాస్తు వివరాలు (ఫేజ్-VI) అభ్యంతరాల కోసం 15-03-2022 తేదీలోపు లేదా ముందుగా కాల్ చేయండి 09/03/2022 30/11/2022 చూడు (33 KB)