ముగించు

నొటీసు: యానాం మునిసిపాలిటి- యస్.ఆర్.ఎన్. నంబర్లతో యానాం యొక్క వీధి విక్రేతలు

నొటీసు: యానాం మునిసిపాలిటి- యస్.ఆర్.ఎన్. నంబర్లతో యానాం యొక్క వీధి విక్రేతలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
నొటీసు: యానాం మునిసిపాలిటి- యస్.ఆర్.ఎన్. నంబర్లతో యానాం యొక్క వీధి విక్రేతలు

యస్.ఆర్.ఎన్. నంబర్లతో యానాం యొక్క వీధి విక్రేతలు

01/12/2020 31/12/2021 చూడు (47 KB)