ముగించు

పి.ఎం ఆత్మనీర్‌బహర్ నిధి (పి.ఎం యస్.వి.ఎ. నిధి) పథకం కోసం యానం మున్సిపాలిటీ వీధి విక్రేతల జాబితా

పి.ఎం ఆత్మనీర్‌బహర్ నిధి (పి.ఎం యస్.వి.ఎ. నిధి) పథకం కోసం యానం మున్సిపాలిటీ వీధి విక్రేతల జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
పి.ఎం ఆత్మనీర్‌బహర్ నిధి (పి.ఎం యస్.వి.ఎ. నిధి) పథకం కోసం యానం మున్సిపాలిటీ వీధి విక్రేతల జాబితా

పి.ఎం ఆత్మనీర్‌బహర్ నిధి (పి.ఎం యస్.వి.ఎ. నిధి) పథకం కోసం యానం మున్సిపాలిటీ వీధి విక్రేతల జాబితా

01/06/2020 31/12/2020 చూడు (122 KB)