ముగించు

ప్రకటన- వేట నిషేదం కోసం

ప్రకటన- వేట నిషేదం కోసం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ప్రకటన- వేట నిషేదం కోసం

మరైన్ ఫిషింగ్ రెగులేషన్ ఆక్ట్ 2008 ప్రకారం 15-04-2019 నుండి 14-06-2019 వరకు(61 రోజులు) వేట నిషేదం

11/04/2019 31/07/2019 చూడు (1 MB)