ముగించు

2021-2022 సంవత్సరానికి యానాం ప్రాంతంలోని ప్రభుత్వా, ప్రభుత్వం ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఐ.ఇ .డి. కింద రీడర్ అలవెన్స్ విడుదల.

2021-2022 సంవత్సరానికి యానాం ప్రాంతంలోని ప్రభుత్వా, ప్రభుత్వం ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఐ.ఇ .డి. కింద రీడర్ అలవెన్స్ విడుదల.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
2021-2022 సంవత్సరానికి యానాం ప్రాంతంలోని ప్రభుత్వా, ప్రభుత్వం ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఐ.ఇ .డి. కింద రీడర్ అలవెన్స్ విడుదల. 08/03/2022 31/12/2022 చూడు (15 KB)