ముగించు

2021-22 సంవత్సరానికి యానాం ప్రాంతంలోని వివిధ ప్రభుత్వా, ప్రభుత్వం ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు 6 నెలల పాటు నెలకు రూ.250/-. రవాణా అలవెన్స్‌ల విడుదల

2021-22 సంవత్సరానికి యానాం ప్రాంతంలోని వివిధ ప్రభుత్వా, ప్రభుత్వం ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు 6 నెలల పాటు నెలకు రూ.250/-. రవాణా అలవెన్స్‌ల విడుదల
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
2021-22 సంవత్సరానికి యానాం ప్రాంతంలోని వివిధ ప్రభుత్వా, ప్రభుత్వం ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు 6 నెలల పాటు నెలకు రూ.250/-. రవాణా అలవెన్స్‌ల విడుదల 08/03/2022 31/12/2022 చూడు (30 KB)