ముగించు

కామిశెట్టి శ్రీ పరశురాం వరప్రసాదరావు నాయుడు ప్రభుత్వ బాలుర ప్రాధమిక పాఠశాల