ముగించు

పరిశ్రమల అభివృద్ధి పథకం

తేది : 01/01/2021 - 31/12/2031 | రంగం: Industrial Training

లబ్ధిదారులు:

Educated Unemployed Youths

ప్రయోజనాలు:

Entrepreneurship Skill Development for Youths

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

When to apply: Will be advertised in the local newspaper.
Officer to be approached: The Technical Officer, Yanam.

చూడు (115 KB)