ముగించు

పీచు పరిశ్రమల అభివృద్ధి

తేది : 01/01/2021 - 31/12/2031 | రంగం: Apprentice Training

లబ్ధిదారులు:

Rural Poor people

ప్రయోజనాలు:

Facilitating employment opportunities to the rural poor people.

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

When to apply: Will be advertised in the Newspapers.

Contact officer: The Technical Officer, DIC, Yanam.

చూడు (86 KB)