ముగించు

శ్రీ. రాజశంకర్ వెల్లట్

SPynm

O/o The Suptd. of Police, Yanam - 533 464 Mobile : +91-9488220222

ఇమెయిల్ : sp[dot]yanam[at]nic[dot]in
హోదా : పోలీస్ సూపరింటెండెంట్
ఫోన్ : +91-884-2324800
ఫ్యాక్స్ సంఖ్య : +91-884-2324800