ముగించు

పోలీస్

యానాంలో పోలీస్ శాఖ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ నేతృత్వంలో ఉంది. తీర స్టేషన్లతో సహా 8 పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి.