ముగించు

జి.ఎల్.ఆర్.

వారీగా వారీగా వడపోత వర్గం

వడపోత

జి.ఎల్.ఆర్.
హక్కు తేది View / Download
వార్డ్- G (గిరియాం పేట) GLR 01/04/2017 చూడు (72 KB)
వార్డ్-F (అడవిపొలం) GLR 01/04/2017 చూడు (129 KB)
వార్డ్-E (కురసంపేట) GLR 01/04/2017 చూడు (106 KB)
వార్డ్-D (ఫ్రాన్సుతిప్ప) GLR 01/04/2017 చూడు (80 KB)
వార్డ్-సి (కానకాల పేట ) GLR 01/04/2017 చూడు (122 KB)
వార్డ్- B (యానాం) GLR 01/04/2017 చూడు (232 KB)
వార్డ్- A (మెట్టకూరు) GLR 01/04/2017 చూడు (154 KB)