ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ఉప -తాలూక కార్యాలయం, యానాం-నోటీసు: ఇ.డబ్యు.ఎస్. సర్టిఫికేట్ జారీ కోసం దరఖాస్తు-అభ్యంతరాలుంటే 10 రోజుల్లోగా తెలియజేయాలని కోరారు 08/04/2024 17/04/2024 చూడు (171 KB)
జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -ఆర్ మేనగ ద్వారా అఫిడవిట్

జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -ఆర్ మేనగ ద్వారా అఫిడవిట్

27/03/2024 19/04/2024 చూడు (6 MB)
జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -ఎస్ అరుముగం ద్వారా అఫిడవిట్

జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -ఎస్ అరుముగం ద్వారా అఫిడవిట్

27/03/2024 19/04/2024 చూడు (5 MB)
జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -మురుగన్ ఎన్.ఎస్. ద్వారా అఫిడవిట్

జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -మురుగన్ ఎన్.ఎస్. ద్వారా అఫిడవిట్

27/03/2024 19/04/2024 చూడు (6 MB)
జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -పి రాజన్ ద్వారా అఫిడవిట్

జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -పి రాజన్ ద్వారా అఫిడవిట్

27/03/2024 19/04/2024 చూడు (6 MB)
జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -పి సుబ్రమణి ద్వారా అఫిడవిట్

జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -పి సుబ్రమణి ద్వారా అఫిడవిట్

27/03/2024 19/04/2024 చూడు (6 MB)
జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -ఆర్ జెరాల్డ్రాజ్ ద్వారా అఫిడవిట్

జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -ఆర్ జెరాల్డ్రాజ్ ద్వారా అఫిడవిట్

27/03/2024 19/04/2024 చూడు (7 MB)
జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -ప్రభుదేవన్ కె ద్వారా అఫిడవిట్

జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -ప్రభుదేవన్ కె ద్వారా అఫిడవిట్

27/03/2024 19/04/2024 చూడు (6 MB)
జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -వి.పి.మాణికం ద్వారా అఫిడవిట్

జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -వి.పి.మాణికం ద్వారా అఫిడవిట్

27/03/2024 19/04/2024 చూడు (8 MB)
జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -ఎం మురుగన్ ద్వారా అఫిడవిట్

జి.ఇ.ఎల్.యస్.-2024 -ఎం మురుగన్ ద్వారా అఫిడవిట్

27/03/2024 19/04/2024 చూడు (6 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు