ముగించు

పాఠశాలలు

డా. బీ. ఆర్. అంబేద్కర్ ప్రభుత్వ ప్రాధమిక పాఠశాల

ఫరంపేట , యానాం

Pincode: 533464

ఆదేశాలు

దరియాల తిప్ప ప్రభుత్వ ప్రాధమిక పాఠశాల

దరియాల తిప్ప , యానాం

Pincode: 533464

ఆదేశాలు

పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల

మెట్టకూరు, యానాం

Pincode: 533464

ఆదేశాలు

పెరుంతలైవర్ కామరాజర్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల

గిరియాం పేట, యానాం

పెరుంతలైవర్ కామరాజర్ ప్రభుత్వ ప్రాధమిక పాఠశాల

గిరియాం పేట, యానాం

బాబు జగ్జీవన్ రాం ప్రభుత్వ ప్రాధమిక పాఠశాల

భీం నగర్, యానాం

మదర్ ధెరెస్సా ప్రభుత్వ ప్రాధమిక పాఠశాల

మెటకూర్, యానాం

మహాత్మా గాంధీ ప్రభుత్వ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల

పిల్లారాయ వీధి, యానాం

Pincode: 533464

ఆదేశాలు

రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వ ఆంగ్ల మాధ్యమ ఉన్నత పాఠశాల

యానాం

Pincode: 533464

ఆదేశాలు

వెంకట నగర్ ప్రభుత్వ ప్రాధమిక పాఠశాల

వెంకట నగర్, యానాం