ముగించు

ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమం (పి.ఎమ్.ఇ.జి.పి.) (కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకం)

తేది : 01/01/2021 - 31/12/2031 |

లబ్ధిదారులు:

Educated Unemployed Youths

ప్రయోజనాలు:

Entrepreneurship Skill Development

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

Nodal Agency: Khadi & Village Industries Commission

Contact Officer: The Functional Manager, District Industries Centre, Puducherry.

చూడు (94 KB)