ముగించు

శిక్షణ పథకాలు ఎన్.యస్.సి.బి.జి.ఐ.టి.ఐ

తేది : 01/01/2021 - 31/12/2031 | రంగం: Apprentice Training

లబ్ధిదారులు:

Unemployed Youths

ప్రయోజనాలు:

Betterment of young women and men.

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

Advertisement is issued form time to time by the institute.